Vilkår fra juli 2019
 

Musikervilkår – hvad er op og ned?

De nye vilkår, som Levende Musik i Skolen tilbyder musikere, træder i kraft sommeren 2019. Der har forståeligt nok været nogen usikkerhed om dem, og en del vildfarelser har også set dagens lys. Her kommer derfor et par facts og eksempler, som forhåbentlig kan hjælpe med at afklare situationen.


TARIFFER
I skemaet her ses en sammenligning af tariffer nu og fremover i 2018-kroner.
I tilfælde af, at der kun er én koncert pr. dag, er der uændret et tillæg på 50%
Tillæg for særligt krævende udstyr bortfalder i de nye vilkår.
* Duoer har ikke andre steder i musiklivet særlige tariffer og vil derfor i fremtiden have samme tariffer som de øvrige grupper. Dog er der en overgangsordning: For duoer, der allerede spiller skolekoncerter i 2018-19, vil der fortsat være et tillæg på 25% i skoleåret 2019-20.
** Nyt fra sommeren 2019: Ved 30+ koncerter er man garanteret, at kunne turnere i 2 år, hvis man ønsker det.GENNEMSNITSTURNÈER I DAG
Langt de fleste tariffer der udbetales i dag er til typen Trio+ med 10-29 koncerter. De er markeret med fed i tarif-tabellen. Gennemsnittet for alle musikgrupper i 2018-19 er 19 koncerter pr. gruppe.
Som det ses af skemaet ovenfor, vil de nye tariffer for turnéer på 30 eller flere koncerter i denne sæson have ramt i alt 27 musikere. I alt er der 367 musikere på turné for LMS denne sæson.

En trio eller kvartet, der spiller 18 eller 28 koncerter vil have uændret hhv. 30.852 kr. og 45.332 kr. i honorar pr. musiker, mens man ved 36 koncerter vil få 52.128 kr. i honorar med de nye vilkår mod 58.284 kr. med de nuværende.


TRANSPORT, OVERNATNING OG DIÆT

Det er på disse områder, der er klart størst forskel i de gamle og nye vilkår, da der ikke længere dækkes de faktiske udgifter til hotel og billeje. I stedet bruges statens takster – 1,92 kr. pr. km, som ofte kaldes den lave takst, og 712 kr. pr. døgn ved overnatning. Begge satser er typisk, hvad der tilbydes i det offentlige, og diætsatsen kan man også finde i DMFs åbne tariffer.
Hvor meget det reelt betyder for den enkelte musiker er kun muligt at gøre op i hvert konkrete tilfælde, da det afhænger af turneens sammensætning, hvor man bor, om man fungerer som firma og mange andre ting. En del grupper har i forvejen valgt at bruge disse takster, da de fx i forbindelse med A-indkomst er skattefrie.

Begrundelsen for at sætte ind her er en tankegang om, at der i ret stort omfang er mulighed for at lave fradrag i sin skat på disse udgifter – også for musikere, der blot er passagerer i bilen – og derfor undgår man, at nedgangen rammer med fuld styrke. En anden begrundelse er, at Levende Musik i Skolen administrativt sparer en del resurser på ikke at skulle booke biler og hotel.

Levende Musik i Skolen stiller stadig producenthjælp, salgsarbejde overfor skolerne, turnetilrettelæggelse m.m. helt vederlagsfrit til rådighed.


BETYDNING FOR AKTIVITETERNE

Levende Musik i Skolen lægger ikke skjul på, at der generelt er tale om reducerede udgifter til turneerne. Det forventes, at der med de nye vilkår kan skaffes økonomi til at nå ud til ca. 40.000 flere elever – eller sagt på en anden måde: Over 300 nye jobs pr. år. Derudover skal Levende Musik i Skolen på andre områder finde besparelser til at nå yderligere ca. 110.000 elever.


HVAD MED ANDRE LANDE?
Det har i løbet af året været diskuteret om man kunne skele til den overenskomst, der gælder i Norge. Levende Musik i Skolen har regnet både på denne og andre løsninger og delt dem med Dansk Musiker Forbund. Hvis den aktuelle sæson, 2018-19, havde kørt efter norsk overenskomst, ville det have reduceret udgifter for Levende Musik i Skolen med mindst 750.000 kr. på honorar-delen, men ikke noget på transport og overnatning.

Også Finland har der været kigget på, men ikke beregnet, da tarifferne dér er voldsomt meget lavere. Fx får en musiker i en trio ca 2.500 kr. for at spille tre koncerter pr. dag, altså 830 kr. pr. koncert.

I Sverige er der ingen overenskomst på området.

Ligeledes har der været kigget på overenskomster for afløsere ved landsdelsorkestrene samt skuespillere, der laver børneteater. Disse ligger også klart lavere end de nye vilkår for musikere hos Levende Musik i Skolen.


FORHANDLINGSFORLØB
Den 31. marts 2017 udløb den seneste aftale mellem Levende Musik i Skolen og Dansk Musiker Forbund. Den blev dog mundtligt forlænget frem til 30. juni 2018. Levende Musik i Skolen bad flere gange, også skriftligt, om at få en skriftlig aftale om forlængelsen. Det undlod DMF trods flere løfter.

Da den mundtlige aftale udløb stod vi reelt uden aftale, og Levende Musik i Skolen anså det for en gensidig opsigelse. Levende Musik i Skolen valgte derfor ensidigt at forlænge de sidst aftalte vilkår til også at gælde sæson 2018-19.

Levende Musik i Skolen har i forhandlingsforløbet fremsendt konkrete forslag i februar 2018 og igen i maj 2018.

Parterne aftalte 24. maj 2018, på LMS’ opfordring, at vi skulle nå et resultat senest 1. oktober 2018 af hensyn til at de musikere, som ønskede at indsende ansøgning om at spille skolekoncerter i 2019-20. Deadline for ansøgningerne var 15. oktober 2018.

Sidste møde blev afholdt 28. september, og her konkluderede parterne i fællesskab, at det ikke var muligt at nå til enighed.
2. oktober fremsendte DMF et forslag med en mindre ændring, som Levende Musik i Skolen ikke kunne tilslutte sig. DMF har ikke i forhandlingsperioden fremsendt andre forslag.

Der har generelt været forhandlet i en god tone med rigtig mange møder og god vilje fra begge sider, dog har det ved flere lejligheder knebet med at få tilbagemeldinger om datoer o.l. til tiden fra DMF.

Parterne har mødtes 4/5 17, 21/6 17, 23/8 17, 6/2 18, 9/3 18, 3/4 18, 17/4 18, 24/5 18, 28/6 18, 28/9 18. En arbejdsgruppe har desuden mødtes og drøftet mere åbne ideer 17/8 18 og 31/8 18.

Parterne har derudover i fællesskab inviteret til to åbne musikermøder 2. og 5. marts 2018 i Aarhus og København, men de måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

VILKÅR OG TARIFFER

De nye lønforhold og øvrige vilkår for ansættelse ved Levende Musik i Skolen gældende fra juli 2019 kan hentes her:

Vilkår gældende fra 2019.pdf